Skip to content

Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN VETTE BV

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van verkoop en levering van zaken door Vette BV met haar afnemers. Afwijkingen van deze voorwaarden, alsmede
eventuele algemene inkoopvoorwaarden van afnemer zijn slechts geldig, indien en voor zover Vette bv deze uitdrukkelijk
en schriftelijk heeft aanvaard.
Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten
2.1 Alle offertes gedaan door Vette bv zijn vrijblijvend en gelden tot vier (4) weken na datum van uitbrengen, tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld: ook na aanvaarding kan Vette bv binnen veertien (14) dagen een aanbod herroepen.
Wijzigingen en aanvullingen op een reeds tot stand gekomen overeenkomst zijn slechts verbindend indien zij door Vette Bv schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel 3: Annulering
3.1 Indien afnemer een met ons gesloten overeenkomst wenst te annuleren en het daarbij gaat om artikelen die deel uitmaken
van ons standaardassortiment, is afnemer annuleringskosten verschuldigd ten van 5% van het met de overeenkomst
gemoeide factuurbedrag (exclusief B.T.W.).
3.2 Indien afnemer een met ons gesloten overeenkomst te zake dienstverlening wenst te annuleren is afnemer annuleringskosten
verschuldigd ten belopen van 5% van het orderbedrag dan wel een bedrag van € 25.- in geval het orderbedrag minder dan
€ 500,- netto bedraagt.
3.3 Overeenkomsten strekkende tot levering van op verzoek van afnemer vervaardigde, dan wel elders door ons voor afnemer
bestelde artikelen, kunnen niet worden geannuleerd.
Artikel 4: Ontbinding
4.1 Vette bv is gerechtigd de overeenkomst met afnemer zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst geheel
of gedeeltelijk te ontbinden indien afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen.
Vette bv is voorts gerechtigd de overeenkomsten met afnemer zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke
tussenkomst geheel of gedeeltelijk niet verder uit te voeren of de uitvoering op te schorten indien afnemer komt te overlijden,
onder curatele wordt gesteld, door hem of tegen hem faillissement is aangevraagd, surseance van betaling aanvraagt, zijn
bedrijf staakt of aan een derde overdraagt, wordt ontbonden of op al zijn zaken of een gedeelte daarvan beslag wordt gelegd.
De in dit artikel genoemde rechten voor Vette bv gelden onverminderd Vette BV overige rechten die voortvloeien uit
de met afnemer gesloten overeenkomst(en) en zonder dat Vette bv te zake enige vorm van schadevergoedingen
gehouden is.
Artikel 5: Prijzen
5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden onze prijzen:
– in Euro’s en exclusief B.T.W.
– op basis van door ons gehanteerde minimum hoeveelheden
– op basis van door ons gehanteerde kortingscode
– inclusief kosten van emballage en/of verpakking
– exclusief in- en uitvoerrechten alsmede enige overheidsheffing
– exclusief kosten van transport, op- en overslag in geval van opdracht onder € 250,- netto
– exclusief kosten van verzekering
5.2 Indien één van de kostprijsbepalende factoren van een product wijzigt in de periode tussen de datum van aanbieding en de
datum van levering, hebben wij het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht het feit of de
kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van de aanbieding c.q. bevestiging, een en ander met
inachtneming van ter zake geldende wettelijke voorschriften. Wijkt de nieuwe prijs meer dan 5% van de overeengekomen prijs
af, dan heeft afnemer het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Wij zijn in dat geval niet tot schadevergoeding
gehouden.
2
5.3 Prijsverhogingen ten gevolge van koersfluctuaties en wijzigingen in de wisselkoersen tussen Nederlandse en andere valuta,
wanneer enige betaling in verband met de levering in andere dan Nederlandse valuta dient te worden uitgevoerd, zijn voor
rekening van afnemer voor zover deze wijzigingen meer dan 5% afwijken van de koers zoals die gold op de datum van
bevestiging van de overeenkomst.
5.4 Zichtzendingen worden door Vette bv proforma berekend.
5.5 Monsterartikelen worden tegen de geldende prijslijstprijs berekend.
Artikel 6: Aflevering
6.1 Aflevering geschiedt binnen Nederland bij opdrachten boven € 250,- netto, franco aan de woonplaats c.q. plaats van vestiging
van de afnemer. Opdrachten onder € 250,- netto worden verhoogd met minimaal € 12,50 order- en verzendkosten, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen en door Vette bv geaccepteerd.
6.2 Aflevering buiten Nederland (EG-landen) geschiedt bij opdrachten boven € 350,- franco grens, vanaf € 2.250,- franco
woonplaats c.q. plaats van vestiging van afnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en door Vette BV
geaccepteerd.
6.3 Extra kosten voor expresse zendingen of andere wijzen van snel transport, worden door Vette bv aan de afnemer
doorberekend.
6.4 Monsterartikelen evenals zichtzendingen worden door Vette bv zowel binnen Nederland als daarbuiten met
doorberekening van order- en verzendkosten aan de woonplaats c.q. plaats van vestiging van de afnemer afgeleverd.
6.5 De termijn van levering vangt eerst aan nadat wij alle voor levering noodzakelijke gegevens hebben ontvangen. Onze
standaardartikelen kunnen meestal uit voorraad worden geleverd, voor minder courante artikelen bestaat een levertijd.
6.6 Opdrachten die wij op werkdagen voor 12:00 uur ontvangen, worden (indien voorradig) dezelfde dag nog verzonden.
6.7 De door ons opgegeven lever- en verzendtermijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. Pas na een
aan haar toe te rekenen overschrijding van een haar nader schriftelijk gestelde, redelijke termijn geraakt Vette bv in
verzuim.
6.8 Te zake van een aan Vette bv toerekenbaar verzuim als bedoeld in het vorige lid zal afnemer uitsluitend gerechtigd zijn tot
vergoeding van de vermogensschade welke de afnemer -naar hij heeft aan te tonen- direct zelf lijdt als gevolg van het feit van
niet tijdig nakomen door Vette bv en maximaal tot een bedrag ter hoogte van 10% van de factuurwaarde, exclusief B.T.W.
en bijkomende kosten van de niet tijdig geleverde zaken.
6.9 Afnemer is gehouden het gekochte tijdig in ontvangst te nemen.
6.10 Vette bv is bevoegd het gekochte in gedeelten af te leveren.
Artikel 7: Risico-overgang
7.1 Het risico van beschadiging, verlies, diefstal en tenietgaan van het verkochte gaat op de afnemer over op het moment dat de
zaken bij afnemer worden uitgeladen.
Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
8.1 Alle door ons aan afnemer geleverde artikelen blijven ons onvervreemdbaar eigendom tot het moment waarop al hetgeen
afnemer aan ons verschuldigd is, met inbegrip van rente en kosten, door afnemer volledig is betaald.
8.2 Afnemer is niet bevoegd de artikelen op welke wijze dan ook te vervreemden of te bezwaren alvorens betaling daarvan
volledig heeft plaatsgevonden, tenzij wij daarvan op de hoogte zijn gebracht en daarmee hebben ingestemd. Komt afnemer
deze verplichting niet na dan is de koopprijs terstond en in zijn geheel opeisbaar.
3
Artikel 9: Kwaliteit van geleverde zaken; reclame
9.1 Afnemer is gehouden zaken direct na aflevering voor eigen rekening en risico op aantal en deugdelijkheid te onderzoeken.
Reclame dient schriftelijk plaats te vinden doch uiterlijk binnen acht (8) dagen na de datum van aflevering. Indien echter
gebreken niet bij normale controle binnen acht (8) dagen na aflevering hadden kunnen worden geconstateerd, vangt de
termijn waarbinnen dient te worden gereclameerd eerst aan op het moment dat afnemer het gebrek redelijkerwijze had
kunnen constateren. Reclame ontslaat afnemer niet van zijn betalingsverplichting en schort de betalingsverplichting niet op.
In geval van aan Vette bv toerekenbare gebreken in geleverde zaken zal Vette bv-zulks te harer keuze- hetzij een
schadevergoeding betalen, hetzij de betreffende zaken vervangen mits tijdig schriftelijk is gereclameerd en aan Vette BV
voorts volledig medewerking wordt verleend bij het onderzoek naar de aard en de oorzaak van het gebrek. Schadevergoeding
zal niet meer bedragen dan de factuurwaarde van de desbetreffende zaken exclusief B.T.W. en bijkomende kosten. De
kosten van onderzoek komen voor rekening van afnemer, tenzij buiten twijfel komt vast te staan, dat de gebreken aan Vette BV zijn toe te rekenen.
Artikel 10: Retourzending
10.1 Retourzendingen kunnen slechts na overleg franco geretourneerd worden aan het adres van Vette bv te Hoofddorp. Niet
aangemelde en ongefrankeerde retourzendingen zullen derhalve worden geweigerd.
10.2 Bij creditering van het orderbedrag van retourzendingen wordt het oorspronkelijke orderbedrag met 15% verminderd ten
behoeve van door Vette bv te maken handelingskosten.
10.3 Zichtzendingen mogen door de afnemer tot vier (4) weken na factuurdatum worden geretourneerd. Gebruikte, beschadigde
en overpakte goederen worden niet geaccepteerd en zullen alsnog aan de afnemer worden gefactureerd. Kosten voor het
retour zenden van een zichtzending kunnen niet aan Vette bv toegerekend worden, derhalve zullen ongefrankeerde
retourzendingen worden geweigerd.
Artikel 11: Betaling
11.1 Betaling netto van onze facturen dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum of onder aftrek van 2%
betalingskorting bij betaling binnen acht (8) dagen na factuurdatum tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen,
in valuta waarin door ons is gefactureerd. Order- en verzendkosten mogen niet in mindering gebracht worden.
11.2 Indien wij, (veertien (14) dagen) nadat de betalingstermijn van de factuur is verstreken, het daarmee corresponderende
factuurbedrag nog niet in ons bezit hebben, is afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling
of sommatie is vereist. Alsdan zijn dan ook automatisch de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform het tarief
van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimumbedrag van € 125,-.
11.3 Vanaf voornoemde verzuimtermijn loopt de vertragingsrente over het openstaande factuurbedrag, zijnde 1% per maand of
gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente meer dan 12% ‘s jaar bedraagt, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd zal
zijn.
11.4 Het niet, niet-tijdig of niet-volledig voldoen door afnemer aan zijn verplichtingen tot betaling geeft ons het recht nakoming of
verdere nakoming van de overeenkomst onzerzijds op te schorten totdat door afnemer wel aan deze verplichting is voldaan.
Te onzer keuze hebben wij ook het recht de overeenkomst te ontbinden onverminderd ons recht op schadevergoeding in
verband met de latere, dan wel de niet-uitvoering van de overeenkomst.
11.5 Alle betalingen aan ons dienen zonder inhouding of verrekening contant te onzer kantore dan wel op een door ons
aangegeven bank- of girorekening te geschieden, in de valuta waarin door ons is gefactureerd.
11.6 Door afnemer gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van
opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere
factuur.
4
Artikel 12: Compensatie/Verrekening
12.1 Wij zijn gerechtigd tot compensatie van de in verband met de overeenkomst verschuldigde of te vorderen bedragen met die
bedragen welke wij van de afnemer te vorderen hebben of aan hem verschuldigd zijn.
Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1 Vette bv is jegens afnemer nimmer aansprakelijk voor schade, direct of indirect, aan personen of zaken, uit welke oorzaak
dan ook ontstaan behoudens voor zover Vette bv aansprakelijkheid onder deze voorwaarden uitdrukkelijk erkent of deze
een gevolg is van opzet of grove schuld van Vette BV.
13.2 Voor zover nochtans Vette bv voor schade aansprakelijk kan worden gehouden strekt de aansprakelijkheid van Vette BV zich per levering nimmer verder uit dan de schade welke de afnemer -naar hij heeft aan te tonen- direct zelf lijdt als
gevolg van een gebrek in een geleverde zaak c.q. geleverde zaken en maximaal tot een bedrag ter hoogte van de
factuurwaarde van de desbetreffende levering exclusief B.T.W. en bijkomende kosten.
13.3 Afnemer vrijwaart Vette bv voor iedere aanspraak van derden tot vergoeding van schade welke (mede) een gevolg is van
het niet voldoen door afnemer van zijn verplichtingen uit deze voorwaarden of van enig toerekenbaar handelen of nalaten
door afnemer.
13.4 Een eventuele schade verband houdend met een levering ingevolge een overeenkomst waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn dient op straffe van verval van de vordering te zake binnen veertien (14) kalenderdagen na ontdekking aan
Vette bv schriftelijk te worden medegedeeld. Wordt een schadevordering niet binnen zes (6) maanden na het ontstaan
ervan in rechte geldend gemaakt dan komt deze geheel te vervallen.
Artikel 14: Niet toerekenbaarheid van tekortschieten
14.1 Tekortschieten in de nakoming kan in ieder geval aan Vette bv niet worden toegerekend, indien dit wordt veroorzaakt door
een of meer van de volgende al dan niet voorzienbare omstandigheden: staking, bedrijfsbezetting, blokkade, oproer, oorlog of
een daarop gelijkende situatie, explosie, brand, uitstromen van gevaarlijke gassen of andere stoffen, natuurrampen,
transportmoeilijkheden, uitvoer-, invoer- of door voerverboden, andere overheidsmaatregelen in binnen- of buitenland, niet of
niet tijdige levering door Vette BV, althans voor zover Vette bv te zake geen schuld treft en voor zover deze
omstandigheden de nakoming van de overeenkomst bepaaldelijk verzwaren, bemoeilijken of verhinderen. Betalingsonmacht
bij afnemer, uit welke oorzaak dan ook, geldt niet als overmacht.
14.2 Indien een der partijen tijdelijk in de onmogelijkheid verkeert haar verplichtingen (verder) na te komen, zal zij het recht hebben
de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor zolang als de overmacht duurt.
14.3 Indien een der partijen blijvend in de onmogelijkheid verkeert haar verplichtingen (verder) na te komen –waarvan sprake is bij
een periode langer dan zestig (60) kalenderdagen- kan ieder der partijen de betreffende overeenkomst ontbonden
verklaren.
Artikel 15: Toepasselijk recht bevoegde rechter
15.1 Op overeenkomsten tussen Vette bv en afnemer is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van de
eenvormige wet inzake de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken
en de eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken is uitgesloten.
De bevoegde rechter in wiens rechtsgebied Vette bv statutair gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen
van alle geschillen naar aanleiding van offertes of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.
Niettegenstaande het voorgaande is Vette bv bevoegd een zodanig geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van
de vestigingsplaats c.q. woonplaats van afnemers. Indien Vette bv van de laatstbedoelde bevoegdheid gebruik maakt, is
afnemer gerechtigd een eventuele tegenvordering in reconventie aan dezelfde rechter voor te leggen

Back To Top